70082.com
雇用职位 事情所在 雇用人数 公布工夫 有效期 检察
研发文员 深圳 2 2017-04-12 2017-07-31 [检察]
跟单文员 深圳 1-3 2017-04-12 2017-07-31 [检察]
下位机软件工程师 深圳 2 2017-04-12 2017-07-31 K7
PQE工程师 深圳玉律 2-3 2017-04-12 2017-07-30 [检察]
初级业务经理 深圳 1-2 2017-04-12 2017-07-24 [检察]
储能BMS测试取支撑组组长 深圳 1 2017-04-12 2017-07-30 [检察]
汽车BMS测试工程师 深圳玉律 1-3 2017-04-12 2017-07-31 [检察]
储能BMS初级软件工程师 深圳玉律 1 2017-04-12 2017-07-30 [检察]
采购工程师 深圳 3 2017-04-12 2017-07-30 [检察]